REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Erävietti

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Millastiina Lapinoja
info@houkutuspillit.net

Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan Valmiskaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.Erävietin ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Erävietti(y-tunnus 2928376-1)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilöon: Millastiina Lapinoja, yrittäjä

Erävietti
Osoite:Järvikyläntie 584 85560 Nivala
Puhelin:0400770326
Sähköposti: info@houkutuspillit.net

2 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Erävietin asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Henkilötietoja käsitellääntarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen,hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen jatoimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseenliittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollistenreklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissätarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietojakäsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus-ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osanahenkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin jasähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltäähänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsitteleetietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssärekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4 Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelynoikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen(jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

Edellä mainitturekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilönja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen jaasianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, ettärekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittelytapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinutodottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisensuhteen yhteydessä.

5 Rekisterin tietosisältö(käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavathenkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistähenkilöistä:

6 Säännönmukaisettietolähteet

Henkilötietoja kerätäänrekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään japäivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissayleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvätrekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisenasiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjätoteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviävelvollisuuksiaan.

7 Henkilötietojensäilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietojasäilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ontarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviintarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisentarvetta arvioidaanviiden vuoden väleinja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedotpoistetaan rekisteristäkymmenenvuotta senjälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjäänon päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet jatoimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteitasäilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioitietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäistenkäytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjätoteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet senvarmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat,virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan taioikaistaan viipymättä.

8 Henkilötietojenvastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaisetluovutukset

Henkilötietoja ei luovutetaulkopuolisille tahoille.

9 Tietojen siirto EU:n taiETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviähenkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksenperiaatteet

Henkilötietoja sisältäviäaineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsyainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyynvaltuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävätietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa,johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksipääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattuasianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiinon pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisillakäyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä onrajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihintallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaanja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelynkannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen jajärjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjänIT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijätja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaanvaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojenkäsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavatEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

Rekisteröidyn oikeuksientoteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitullerekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.